Over waarom de PVV verboden moet worden

Onder de democratische rechtsstaat liggen de beginselen dat elk lid van de samenleving op dezelfde manier als ieder ander mag meebeslissen over hoe zijn samenleving wordt bestuurd, en dat de willekeurige uitoefening van macht wordt beperkt door wet, en recht. In principe mag dus iedereen verwachten dat hij door de staat op gelijke manier wordt behandeld.

Onderscheid wordt alleen gemaakt als je in andere omstandigheden verkeert. Niet als je iemand anders bént. Daar gelden natuurlijk enkele uitzonderingen op, maar die uitzonderingen mogen nooit, voor zover voor dit stukje relevant, te maken hebben met afkomst.

Het bewaken van die politieke en juridische gelijkheid van iedere burger van dit land is essentieel voor het voortbestaan van het systeem. Want wanneer aan die gelijkheid wordt getornd, is er maar een alternatief: willekeur en ongelijke kansen om politieke invloed uit te oefenen.

En wanneer rechtsnormen maar lang genoeg willekeurig worden toegepast, of mensen maar lang genoeg van politieke zeggenschap worden buitengesloten, is er maar een resultaat mogelijk: delen van de samenleving voelen zich buitengesloten, onrechtvaardig behandeld en overgeslagen in de verdeling van kansen, mogelijkheden, en welvaart. En zal het systeem van gelijke behandeling en deelname aan de besluitvorming, uiteindelijk plaatsmaken voor onrecht en onrust.

Afdwingen van fundamentele democratische en rechtsstatelijke normen is dus essentieel, wanneer deze uit de een of de andere hoek onder vuur worden genomen. Als overmatige bevoordeling van een categorie mensen dreigt, of categorale benadeling, of bedreiging.

De meeste mensen in Nederland zijn allang vergeten wat het betekent, als onrecht heerst en grote groepen in politieke ongelijkheid verkeren. Ze nemen niet meer deel aan het democratisch proces, keren zich af van actief burgerschap, sussen of bagatelliseren bedreigingen van het systeem, en concentreren zich op zichzelf. Solidariteit, samen opkomen voor waarden, is een zeldzaamheid geworden. Zeker als het niet om zaken gaat waarbij men zelf direct voor- of nadeel ondervindt. In zekere zin is dat een logisch gevolg van het feit dat we al zo lang wonen in een stabielere, veiligere, welvarendere, gelijkere, openere samenleving dan in veruit de meeste andere landen in de wereld het geval is.

De meeste Nederlanders beseffen dus niet meer dat de democratische rechtsstaat geen natuurlijk gegeven is, maar voortdurend wordt bedreigd. Door burgers, politici, en andere machten en ontwikkelingen, buitenlandse of binnenlandse. Soms uit gemakzucht, onkunde, en onbedoeld. Maar soms doelgericht. Niet iedereen beseft nog, dat de regels van de democratische rechtsstaat er niet zijn om mensen die het met elkaar eens zijn te bedienen, maar juist om te gelden wanneer mensen tegenover elkaar staan.

De democratische rechtsstaat is geen natuurlijke toestand, en moet, dus, weerbaar zijn. Gelukkig kan dat meestal door publiek debat. Maar soms zijn andere, beslissendere middelen nodig. Want niet iedereen legt zich neer bij de grenzen van de rechtsstaat.

Zoals een politieke partij bijvoorbeeld, met de ideologische overtuiging dat aan de democratische rechtsstaat, en sommige van de waarden die eronder liggen en sommige van de rechtsnormen die eruit voortvloeien en er essentiele bouwstenen van zijn, een einde moet komen. Een partij die eraan werkt om de openbare orde en de maatschappelijke vrede die het resultaat zijn van onze democratische rechtsstaat, te ondergraven.

Nu een vergadering van de partij van de vrijheid, beantwoordend aan de rhetorische oproep van zijn politiek leider, verschillende keren luidkeels heeft geroepen dat een bepaalde bevolkingsgroep moet worden “verminderd” op grond van hun ethnische herkomst, is wat mij betreft de grens van het debat bereikt, en moet de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat met verdergaande middelen worden afgedwongen. Ik ben voor het verbieden en ontbinden van de PVV. Een zwaar en zelden toegepast middel, maar een middel dat niet voor niets in ons Burgerlijk Wetboek is gegeven. Juist ook voor de gevallen waarin een politieke partij de fundamentele normen van de rechtsstaat schendt.

Ik heb niet de illusie dat het verbieden van een partij haat bij mensen wegneemt. Of dat de politieke activiteit an sich ophoudt.

Ik heb hier geen belangstelling voor de strafrechtelijke vervolging van de politiek leider, om wat hij wel of niet heeft gezegd, of waartoe hij wel of niet heeft opgehitst. Ik heb dus ook geen aangifte gedaan en ga dus ook niet tegen hem demonstreren.

De nuanceringen, de roep op context, het vragen om begrip voor de achtergrond van de uitspraken laten me totaal koud. Ongeacht de omstandigheden werden deze uitspraken willens en wetens precies zo gemaakt, de formuleringen bewust zo gekozen. Van een politieke partij mag worden verwacht dat men begrijpt wat woorden doen, en tot welke consequenties woorden leiden.

Ik ben hier niet geinteresseerd in de vraag aan welke kant van het debat je staat dat al meer dan 15 jaar volop wordt gevoerd: hoe om te gaan met integratie van nieuwe groepen inwoners. Met geloof. Met oververtegenwoordiging van bepaalde categorieën van de bevolking in criminaliteitsstatistieken of werkloosheidscijfers. Ik heb er wel een mening over, die meestal, maar niet altijd, ver af ligt van die van de PVV.

Maar mijn mening, of die van ieder ander, is nu niet meer relevant, wat mij betreft. Wat wij burgers vinden, is een samenlevingsvraagstuk, en voortdurend onderwerp van maatschappelijk debat. Maar wat een politieke partij zegt, en doet, is geen gesprekskwestie, maar een rechtsstatelijke aangelegenheid.

Een politieke partij, met vertegenwoordiging in ons parlement en lagere organen bovendien, is een onderdeel van ons democratisch bestel en daarmee, nog meer dan anderen, verplicht om onze democratische rechtsstaat te verdedigen en te onderhouden. Als een partij luidkeels en bij herhaling scandeert om het wegjagen van mensen om hun afkomst, moet een norm die aan ons bestel ten grondslag ligt niet alleen worden genoemd in een talkshow op TV of in een Kamerdebat, maar actief worden gesteld en afgedwongen, met alle middelen die een weerbare, zelfbewuste democratie ter beschikking staan.

Het verbieden van de PVV lost rassenhaat niet op. Maar het zuivert wel ons systeem van een organisatie die de grens nu ver heeft overschreden. Dat is belangrijk in zichzelf, en maakt bovendien voor iedereen weer helder wanneer debat stopt en het recht begint. Wat onze kernwaarden zijn, waar iedereen op mag vertrouwen en rekenen, wanneer ze dreigen te worden aangetast.

Het onderliggende probleem, voor zover het er is, is een heel ander en in dit verband totaal irrelevant vraagstuk. Of er ooit weer een soortgelijke partij komt, ook. Als de democratische rechtsstaat zichzelf nu niet verdedigt, de norm stelt én afdwingt met de wet in de hand, maken we van alle beginselen holle woorden.

Een partij die ernaar toewerkt mensen op te jagen en te verjagen, moet verboden worden. Er is, wat mij betreft, na deze week geen enkele andere conclusie mogelijk.

Vandaag, vrijdag, vindt de ministerraad plaats. Ik hoop dat daar wordt besloten het Openbaar Ministerie te instrueren de burgerlijke rechter te vragen om een verbod op en ontbinding van de PVV. Ook van zo’n kabinetsbesluit zou het krachtigste politieke signaal uitgaan dat mogelijk is. Naar hen die kwaad willen, en naar hen die gelijke behandeling als individueel lid van deze samenleving verlangen.

Als het kabinet daartoe niet besluit, dan vraag ik het het OM zelf. En ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen hetzelfde met mij vragen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s